สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน


บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้

ตำแหน่งงาน :   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer)

จำนวน :         1 อัตรา

 

คุณสมบัติ :       1. เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

                       2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

 

ความรู้/ ความสามารถ/ ทักษะ : 

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ OHSAS 18001 หรือระบบ มอก.18001
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / PowerPoint
 • มีทักษะการสื่อสาร การฝึกสอน และสามารถฝึกอบรมได้
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่อประสานงานกับบุคคลทุกระดับ 

ขอบเขตงาน

 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประกาศกระทรวงแรงงานและ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน ควบคุม ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นโยบาย และระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด
 • สำรวจ ค้นหาและประเมินความเสี่ยง อันตรายในทุกกิจกรรมงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง มาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอันตรายหรือความเสียหายที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้รับเหมา บุคคลที่เกี่ยวข้องและบริษัทฯ ควบคุมการดำเนินการตามแผนฯ ติดตามผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ข้อกำหนด ตลอดจนเอกสารสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
 • จัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนอพยพของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอกบริษัทฯ ในการวางแผนการฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สำรวจและจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้แหมาะสมต่ออันตรายที่อาจเกิด และควบคุม/กำกับ ดูแลให้มีการใช้งานอยู่เสมอ
 • รวบรวมสถิติด้านความปลอดภัย เพื่อทำการประเมินหรือวิเคราะห์ระดับความปลอดภัยหรือแนวโน้มการเกิดอันตรายและแสดงผลให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ฝึกอบรมและแนะนำผู้ปฏิบัติ ผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ร่วมค้นหา สอบสวน ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือโรคเนื่องจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดวิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 • ให้การสนับสนุนและดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 , ISO14001, มอก. 18001 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงาน ประสานงานและทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอส.)
 • ควบคุม ดูแลให้มีการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกันเหตุฉุกเฉินให้สอดคล้องตามกฎหมาย และดูแลให้อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 • ติดตามให้มีการตรวจสอบและตรวจรับรองความปลอดภัย ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ประสานงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานผลการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เสนอต่อนายจ้างเพื่อจัดส่งหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
 • ควบคุมดูแลการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอส.)ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หากสนใจร่วมงานกับ DCAP โปรดส่งเอกสารดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาผลการศึกษา
 5. สำเนาใบจบการศึกษา
 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

โดยส่งไปยัง “ส่วนบริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด เลขที่ 222 ม. 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
10540 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 0-2327-4242 ต่อ 1113 Email: kanokwan.k@dcap.co.th”

***************************************************************

Tags : รับสมัครงาน

view