สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP


ขอเชิญ ผู้ค้า ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอ ทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ทะเบียน
ที่ปรึกษา กับ กระทรวงการคลัง เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้ที่ www.gprocurement.go.th 

สำหรับผู้ค้าที่ประกอบการ/อาชีพให้คำปรึกษา/ที่ปรึกษา ต้องลงทะเบียนกับ “ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย” เพิ่มเติมด้วย ที่ www.thaiconsult.pdmo.go.th 

ทั้งนี้ ผู้ค้าที่สนใจสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ DCAP ยังสามารถดำเนินการสมัครขึ้นทะเบียนที่ www.dcap.co.th ได้ตามปกติ

view